Vítáme Vás na stránkách Laubmedico, s.r.o.

Nová "posilová" telefonní linka do ordinace:

722118404

Možno volat i na stávající 543211055

E-mailová komunikace cestou ordinace@laubmedico.cz

Prosíme, po dobu nouzového režimu, snažte se většinu záležitostí vyřešit telefonicky. Děkujeme.

 

Nouzový režim při epidemii COVID-19

Vážení pacienti, naší prioritou je Vaše ochrana před koronavirovou infekcí. Vzhledem k aktuální situaci jsme přijali následující doporučení MZČR a SPL ČR platná od 16.3.2020:

 1.   Platí dočasný zákaz vstupu do čekárny bez povolení zdravotní sestry!!! Nutno předem volat 543211055 nebo 722118404 a dále postupovat dle instrukcí. Je nutné zamezit kontaktu více osob, proto vyčkejte na povolení vstupu od našeho personálu po telefonické konzultaci.

2.   S okamžitou platností dochází ke změnám v ordinační době:

6.30-7.30     ODBĚRY (plánované odběry u zdravých pacientů!!!!)


7.30-10.00   AKUTNÍ PACIENTI (akutně vzniklé potíže)


10.00-12.30  ZDRAVÍ PACIENTI (pouze po předchozím objednání)

ČT  13:00-16:00   AKUTNÍ PACIENTI (akutně vzniklé potíže)


16.00-18.00  ZDRAVÍ PACIENTI  (pouze po předchozím objednání)

 

Prosíme o striktní dodržování rozepsané ordinační doby, v případě nejasností volejte 543211055 nebo 722118404 a postupujte dle doporučení personálu. 

3.   Současně je doporučeno přerušit veškeré preventivní prohlídky, vyšetření k ŘP, vyšetření k lázeňské léčbě či posouzení pro ČSSZ. Pokud to bude jen trošku možné, budeme se vám snažit vyjít vstříc a v době od 10.00 do 12.30 v preventivních prohlídkách pokračovat. Dopředu se však telefonicky informujte o aktuální situaci.

 4.  Naší prioritou je ochrana pacientů, z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v čekárně či ordinaci. Proto je možné, že bude dočasně uzamknuta čekárna a pacienty budeme vpouštět až po „předvyšetření“ personálem LAUBMEDICO.

 5.  Recepty na chronickou medikaci možno vyřešit elektronicky, stejně tak pracovní neschopnost.

Prosíme o Vaši trpělivost a ohleduplnost. Děkujeme, personál LAUBMEDICO

Pro informace či dotazy ohledně koronavirové infekce je zřízena Info-linka 1212. nebo 724 810 367, 725 191 367

Pokud máte akutní potíže a nelze se dovolat na výše uvedená čísla, pomohou vám na lince 112.


 

Od 1. 3. 2013 nese naše pracoviště název LAUBMEDICO S.R.O.
 

Dovolte, abychom Vás seznámili s naší činností:

Poskytujeme komplexní péči u nás zaregistrovaných pacientů v rámci oboru všeobecné praktické lékařství. Na základě smluvních vztahů zajišťujeme závodní preventivní péči.

Naše pracoviště má od r. 2007 akreditaci pro postgraduální výchovu lékařů v oboru všeobecné lékařství. Laubmedico je též výukovým pracovištěm studentů lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vždy se snažíme, abychom poskytovali kvalitní služby a aby jste byli s naší péčí spokojeni.

Současné personální obsazení najdete v rubrice Kontakt.

Děkujeme Vám za důvěru.


                                                                                                                                                                                                                                                        

 

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.   Správce osobních údajů

Firma: LAUBMEDICO s.r.o.

IČO: 29316219

Adresa: Brno - Nový Lískovec, Oblá 426/32, PSČ 63400

Elektronická adresa: laub@centrum.cz

 

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

-   poskytování zdravotních služeb

-   vykazování hrazených zdravotních služeb

-   vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

-   sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

-   organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

-   vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 

III.                 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

-   splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

-   splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 

IV.                 Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 

VI.                 Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

-   právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

-   právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

-   právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

-   popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

-   zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

-   jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-   jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

-   právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

-   právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

-   právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.               Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.              Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)